Informácie

Nové cesty poznania

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu vo Fiľakove.

Tento cieľ plánujeme dosiahnuť prostredníctvom 4 podaktivít:

  • realizáciou extra hodín,
  • mimoškolskej činnosti,
  • pedagogických klubov a
  • školení pedagógov.

Trvanie projektu je naplánované od septembra 2019 do augusta 2022.

Počas trvania projektu plánujeme na škole zaviesť 33 extra hodín týždenne so zameraním sa na vyučovacie predmety, v rámci ktorých by sme mohli najlepšie podporiť rozvoj jednotlivých gramotností žiakov a to najmä na predmetoch slovenský jazyk, maďarský jazyk (s ohľadom na študijné odbory s vyučovacím jazykom maďarským), matematika, občianska náuka, dejepis a ďalších prírodovedných predmetov.

Rozvoj jednotlivých gramotností podporíme aj prostredníctvom mimoškolskej činnosti, kde sa v rámci realizácie 6 krúžkov zameriame na rozvoj kľúčových kompetencií hravou formou.

Okrem toho, aby sme podporili výmenu skúseností z vlastnej vyučovacej činnosti pedagógov, využívanie nových moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní, či výmenu skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov, budú sa počas trvania projektu pedagógovia stretávať a diskutovať v rámci 7 novovytvorených pedagogických kluboch.

Tieto aktivity projektu budú podporené aj prostredníctvom 4 školení, ktoré prispejú k rozvoju kompetencií pedagogických zamestnancov ako nástroja pre rozvíjanie čitateľskej, matematickej, finančnej gramotnosti žiakov.

Cieľovou skupinou projektu je 15 pedagógov a 200 žiakov školy, ktorí pochádzajú z najmenej rozvinutých okresov.

Koordináciu projektu bude zabezpečovať projektový tím, členovia ktorého budú spĺňať minimálne kvalifikačné predpoklady pre tieto pozície. Jednotlivé aktivity sú koncipované tak, aby priamo svojimi výsledkami prispievali k dosahovaniu jednotlivých čiastkových cieľov, a tým aj k naplneniu hlavného cieľa projektu.